"Катерина Ракитина. Палтэргейст (укр.)" - читать интересную книгу автора

Кацярына Ракiцiна

Палтэргейст


(усе супадзеннi з рэальнымi людзьмi i абставiнамi ёсць злонамеранасць
а(тара)

Cуседка спынiла Ганю на лесвiцы i агрэсi(на спытала:
- У вас ноччу грукае?
Грукала (жо гады са тры - з таго часу, як Ганiн муж Лёня купi( камп'ютар,
але дасюль скарга( не было.
- Не, - адказала Ганя асцярожна.
- Пайду ( астатнiх пытацца. Пэ(на, палтэргейст.
За клопатамi Ганя зусiм забылася на размову i (спомнiла толькi ноччу,
усхапi(шыся з невядомай прычыны. З пакоя мужа страляла, енчыла i бразгала
"Дзюна-2000", да яе жонка прыцярпелася i спала без анiякага. Не... Ганя
(слухалася: нейкi жудасны рытмiчны грукат даносi(ся з цёмнай залы...
зма(ка(... пачына(ся зно(...
- Лёня! - паклiкала яна, забiваючыся пад ко(дру.
Лёня не азыва(ся.
Заплюшчы(шы вочы, вобмацкам падбегла Ганя да камп'ютара. Нiчога благага з
мужам не адбылося, сядзе( сабе, ляска( "мышкай". Незадаволена прамармыта(:
- Ну?
- Грукоча.
- Пляваць, - Харконены наязджалi на ягоную базу, хай там увесь дом
развалiцца!
- I на сына? - Ганя б уцiснула ( рукi мужа зброю i прымусiла ваяваць за
дом i сям'ю, але да зброi, прынамсi, швабры, трэба было прабегчы праз
цёмны пакой, дзе як раз бушава( палтэргейст!
- А каб цябе! - Лёня ляпну( па клявiшах. - Чарвяк!
Чарвяк з'е( харвестар. Канец свету. Ва (сялякiм разе, да ранiцы муж бы(
для Ганi згублены, яна ведала. Не, ён цудо(ны чалавек, яе кахае, дзiця
песцiць, не курыць, не п'е, носiць дамой заробак, хай i не вялiкi. Але ж
палтэргейст!!

Прачнулася Ганя няшчасная. Закiнула ( садок дзiця, выпiла кавы i паехала
да сябро(кi Алены Сяргее(ны. Тая за(сёды яе разумела.
Пад кубак кавы i цыгарэту (сама Ганя не палiла, а Алена - хай сабе) яны
абмылi костачкi сучасным мужчынам. Яшчэ раз высветлiлася, што тыя -
бабздыры, абiбокi, не могуць зразумець тонкую жаночую iснасць, а ( самiх
калi сэрца i ёсць, то грубае, бы ( насарога. Пад другi кубак дайшлi й да
палтэргейста.
Алена тузанула плечыкам:
- Ат, i з палтэргейстам жывуць.
- Што?!
- Не тое, што ты падумала.
I расказала Ганi пра другую сваю сябро(ку, да якой таксама прынадзi(ся
шумны дух. Высветлiлася, гало(нае, яго рэгулярна кармiць - як мужыка. Тады
i шкоды анiякай. Дык тая, знаёмая, за(сёды ставiла яму пад шафу сподак з